DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ XIÊNG KHOẢNG - LÀO